UVJETI POSLOVANJA

Niže navedeni uvjeti primjenjuju se isključivo na Klijente/Naručitelje usluga izrade internet stranica, virtualnih šetnji  te web trgovina;

slijedeći uvjeti primijenjivati će se između pružatelja usluga, u ovom slučaju,  Komodo j.d.o.o.  i Naručitelja usluga, odnosno, naručitelja izrade web stranica, virtualnih šetnji  te 360° web trgovina i internet trgovina bez rotacije proizvoda (u daljnjem tekstu spominjanih kao Usluga). Ovi se Uvjeti počinju primjenjivati  prihvaćanjem ponude ili potpisivanjem ugovora između Pružatelja usluga (Komodo j.d.o.o.) i  Naručitelja za rad na Uslugama te kao takav zamjenjuje sve prethodne sporazume, ugovore, dogovore, zahvate ili prijedloge, pisane ili usmene, a vezane uz istu Uslugu. Suglasno prihvaćamo kako ni jedno usmeno objašnjenje ili informacije dobivene sa bilo koje strane ne mogu zamijeniti  tumačenja odredbi ovih Uvjeta. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Klijent se oslanja isključivo na odredbe navedene u Uvjetima.

GARANCIJA KVALITETE

Komodo j.d.o.o. će Naručitelju u svrhu pregleda i odobrenja poslati nacrt dizajna naslovne web stranice u računalnom grafičkom obliku, na testnoj domeni i serveru. Naručitelj usluge ovim Uvjetima razumije i prihvaća kako je upoznat s činjenicom da će sve podstranice biti dizajnirane po uzoru na naslovnicu, osim ako je drugačije unaprijed ugovoreno. Veličina teksta, boje i općenito izgled internet stranica ovise o naručiteljevom pregledniku, rezoluciji monitora i postavkama istog. Ukoliko nije drugačije definirano, Naručiteljeve web stranice nisu posebno pripremane za ispis iz internet preglednika.

Komodo j.d.o.o.  će Naručitelju usluga  ponuditi maksimalno dvije (2) verzije dizajna internet stranice. Svaki dodatan koncept izlazi iz okvira ovih Uvjeta i naplaćuje se po unaprijed određenoj satnici. Onog trenutka kada Naručitelj usluge odobri dizajn, počinje postavljanje tekstualnog i grafičkog materijala koji je dostavljen od strane Naručitelja, a sve dodatne izmjene u bilo kojem obliku nakon postavljanja stranice online na domenu Naručitelja naplaćuje se po unaprijed određenoj satnici.

Pred dovršetak radova na naručenom Naručena Uslugau, Komodo j.d.o.o.  će Naručitelju usluge ispostavit račun za preostali iznos uplate. Naručitelju se na raspolaganje stavlja 7 dana (1 tjedan) kako bi pažljivo proučio naručeni Naručena Usluga, testirao sve funkcije, provjerio sve postojeće linkove te naposlijetku obavijestio Komodo j.d.o.o.  o eventualnoj potrebi za korekcijama koje zahtijeva, odnosno odobrio naručeni naručena Usluga. Komodo j.d.o.o.  će manje radove na korekciji izvršiti bez naplate, pod uvjetom da su isti razumni, odnosno da ne podrazumijevaju osjetan odmak od originalno ugovorenih stavki. Ukoliko u roku 7 dana ne primi odgovor od Naručitelja usluge, Komodo j.d.o.o.  će naručenu Uslugu smatrati odobrenom i dovršenom. Svaki naknadni zahtjev za radovima biti će naplaćen po unaprijed utvrđenoj satnici.

U slučajevima kada  Naručitelj usluge kod dovršenja usluge nema osiguran smještaj za izrađene web stranice, internet trgovine ili virtualne šetnje,  iste Naručitelju na njegov zahtjev mogu biti dostavljene na CD-u, USB memoriji ili slanjem na e-mail adresu.

ROKOVI

Komodo j.d.o.o. će učiniti sve potrebno kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi za dovršetak naručene Usluge. Naručitelj mora biti svjestan činjenice da nedostatak suradnje i kašnjenje u predaji materijala bilo kojeg oblika (tekstovi, slike) mogu uzrokovati osjetno kašnjenje u odnosu na ugovorene rokove. Izrada naručene usluge otpočinje sa uplatom prvih 50% ponude, odnosno prihvaćanjem ponude. U slučaju ne dostavljanja svih potrebnih materijala za izradu naručene Usluge u roku 30 dana od početka naručivanja iste, zadržavamo pravo prolongiranja roka izrade sukladno aktualnim naručenim Uslugama.

UVJETI PLAĆANJA

Možemo podijeliti na dva načina;

  • Naručitelj uplaćuje 100% iznosa avansno
  • Naručitelj uplaćuje 50% ukupnog iznosa avansno, a preostalih 50% po završetku naručene Usluge a prije postavljanja stranice online na server ili domenu Naručitelja.

Naručena Usluga, web stranica, web trgovina sa ili bez rotacije proizvoda, virtualne šetnje, logotipovi, slike i sav ostali rad vezan uz naručenu Uslugu Naručitelju neće biti isporučeni prije nego se izvrši kompletna uplata sredstava.

MATERIJALI

Naručitelj je odgovoran za dostavu svih materijala potrebnih za izradu potrebne Usluge. Cjelokupan  materijal (tekstualni i grafički) dostavlja se u digitalnom obliku, osim ako je drugačije ugovoreno ili naglašeno od strane Komodo j.d.o.o. a prilikom dogovaranja naručene Usluge. Skeniranje fotografija, dokumenata i ručni upis, odnosno prijepis podataka naplaćuju se po unaprijed dogovorenoj satnici. Fotografije za web stranicu moraju biti u JPG ili PNG formatu. Dodatna obrada materijala (tekstualnih i grafičkih) naplaćuju se po unaprijed dogovorenoj satnici. Naručitelj/Korisnik je odgovoran za ishodovanje svih dozvola i odobrenja vezanih uz korištenje materijala za izradu naručene Usluge kao i njihovo isporučivanje Komodo j.d.o.o.. Ukoliko materijali zahtijevaju isticanje autorskih prava, Naručitelj je dužan identificirati navedene materijale i Komodo j.d.o.o. dostaviti potrebne tekstove za napomene vezane uz autorska prava. Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Komodo j.d.o.o.  i izuzeti Komodo j.d.o.o.  od svih potraživanja, uključujući, ali ne ograničavajući se na potraživanja od autorskih prava, kršenja zaštitnih znakova, kršenja prava na privatnost ili zbog klevete, kao na posljedice proizašle iz uporabe isporučenih materijala.

VIRTUALNE ŠETNJE I  360° SNIMKE PROIZVODA

Zbog specifičnosti postupka snimanja materijala i opreme koja se koristi za snimanje virtualnih šetnji, Komodo j.d.o.o., odnosno predstavnik izvođača, snimanje će unaprijed dogovoriti s Naručiteljem Usluge u vrijeme za koje se obje strane dogovore da je prihvatljivo i u prostoru Naručitelja Usluge.

Dužina snimanja u ovisnosti je od kompleksnosti prostora od interesa kao i o specifičnim zahtjevima Naručitelja.

Usluga snimanja fotografija za izradu 360° rotacijskih web trgovina vrši se isključivo u prostorima pružatelja Usluge, Komodo j.d.o.o.

Naručitelj Usluge izrade 360° rotacije proizvoda dužan je prema unaprijed dogovorenom terminu sa pružateljem Usluge, Komodo j.d.o.o. dogovoriti vrijeme donošenja materijala ( artikli namijenjeni za prodaju u internet trgovini).

Dužina snimanja u ovisnosti je o količini materijala kao i o specifičnim zahtjevima Naručitelja.

VLASNIŠTVO, AUTORSKA PRAVA I OBVEZE

Nakon što Naručitelj uplati puni iznos računa:

  • vlasništvo svih prava, uključujući i autorska, na grafiku i tekst u naručenoj Usluzi prebacuju se na Naručitelja;
  • sva prava na programski kod kreiran pri radu na naručenoj Usluzi ostaju isključivo vlasništvo Komodo j.d.o.o.
  • Klijentu se omogućava trajna, neisključiva, neprenosiva i besplatna dozvola za korištenje tog i takvog programskog koda isključivo u vezi s izrađenom naručenom Uslugom. Dozvola isključuje prava na izmjenu, poboljšanje, adaptaciju ili dekonstruiranje koda.

Za usluge dobavljene od strane Komodo j.d.o.o. a pružene od treće strane, Klijent se obvezuje prihvatiti Uvjete poslovanja i licencne ugovore treće strane u potpunosti.

HOSTING

Zakup bilo kojeg hosting paketa (mjesta na serveru) za smještaj web stranica i mailova, znači da ste zakupili dio servera. Upload i otvaranje mailova klijent radi sam ili se naplaćuje po dogovorenoj satnici.

OTKAZIVANJE NARUČENIH USLUGA

Klijent i/ili Komodo j.d.o.o. mogu u bilo kojem trenutku zatražiti otkazivanje radova na naručenim uslugama. U slučaju prekida rada na naručenim uslugama, Komodo j.d.o.o. zadržava svo vlasništvo i prava na posao odrađen do trenutka otkazivanja.

  • Otkazivanje od strane Klijenta

Klijent ima mogućnost otkazivanja usluga. Otkaz se daje u pisanom obliku i dostavlja se Komodo j.d.o.o. preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Komodo j.d.o.o.. Komodo j.d.o.o. će po primitku zahtjeva prestati vršiti sve ugovorene poslove. Danom dostave Otkaza  Komodo j.d.o.o. smatra se dan predaje preporučene poštanske pošiljke tvrtki određenoj za dostavu pismene pošiljke ili e-maila. U slučaju otkazivanje od strane Klijenta Komodo j.d.o.o. nije dužan povratiti uplaćena sredstva

  • Otkazivanje od strane Komodo j.d.o.o.

Komodo j.d.o.o. zadržava pravo odbiti, odnosno prekinuti rad na naručenoj Usluzi, ukoliko je to nužno. U tom slučaju, sva sredstva uplaćena za rad vezana uz naručenu Uslugu, umanjena za eventualne troškove rada ili druge tipove troškova, uplaćuju se na račun Klijenta. Komodo j.d.o.o. može otkazati naručenu Uslugu iz bilo kojih razloga za koje smatra da su opravdani, uključujući, ali ne limitirajući se na lošu suradnju s klijentom te osjetna kašnjenja u predaji materijala Komodo j.d.o.o..

NAKNADA ŠTETE

Ni pod kojim okolnostima Komodo j.d.o.o. neće biti odgovoran ili kažnjen za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu ili kažnjivu štetu nastalu iz Klijentova korištenja Komodo j.d.o.o. usluga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, neispunjavanje rokova, gubitak prihoda, prekid rada servera te zlonamjerne aktivnosti Naručitelja (hakera). Klijent prihvaća nadoknaditi štetu Komodo j.d.o.o.  i izuzeti Komodo j.d.o.o.  od bilo kakvih potraživanja, odgovornosti ili šteta proizašlih iz Komodo j.d.o.o.  korištenja bilo kojeg materijala predanog od strane Klijenta.

MJESTO I NADLEŽNOST SUDA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve sporove nastale primjenom i tumačenjem ovog Ugovora, ukoliko je to potrebno, rješavati na nadležnom sudu u Velikoj Gorici.

NAPOMENA

Klijent je suglasan s time da Komodo j.d.o.o. može koristiti naručenu Uslugu na način da ju prikaže na Komodo j.d.o.o. internet stranicama s poveznicom prema naručenoj Usluzi, ukoliko postoji. Jednako tako, Klijent je suglasan s time da Komodo j.d.o.o. postavi Klijenta na listu Naručitelja koja se prezentira posjetiteljima Komodo j.d.o.o. web stranica.

JAMSTVA

Svi radovi na ugovorenoj naručenoj Usluzi bit će izvršeni na profesionalan i stručan način, u skladu sa standardima struke te u skladu sa specifikacijama. Klijent je suglasan s time da nisu ponuđena nikakva jamstva u vezi tijeka radova, vremenskog rasporeda, rokova za predaju ili bilo kojih drugih vremenski osjetljivih dogovora.

Komodo j.d.o.o. ne jamči da će funkcije sadržane u izrađenoj naručenoj Usluzi biti bez prekida ili bez grešaka ukoliko nije dogovoreno održavanje web stranice. Kompletan rizik glede kvalitete i uspješnosti naručene Usluge je na Klijentu ukoliko samostalno održava svoju web stranicu/web trgovinu. Ni u kojem slučaju Komodo j.d.o.o. neće biti odgovoran Klijentu ili bilo kojoj trećoj strani za bilo kakvu štetu, uključujući gubitak profita ili druge slučajne, posljedične ili posebne štete koje proizlaze iz rada internet stranica, odnosno aplikacije, ili nesposobnosti klijenta za upravljanjem internet stranicama ili aplikacijama usprkos tome što  je Komodo j.d.o.o. upozorio na mogućnost takvih problema.

ODRŽAVANJE

Naručena Usluga ne uključuje nikakav paket održavanja, ukoliko isti nije ugovoren. Svi radovi vezani uz održavanje web stranice ili web trgovine bit će naplaćeni po utvrđenoj satnici.

EDUKACIJA ZA ADMINISTRACIJU WEB STRANICE

Web stranice izrađujemo u WordPressu CMS sustavu za samostalnu administraciju tj. ažuriranje sadržaja na web stranici. Naša tvrtka kao Komodo j.d.o.o. usluge daje školovanja Naručitelju u trajanju od  2 sata  preko online aplikacija ( TeamViewer, Microsoft Teams i dr.). Nakon izvršenih 2 sata edukacije Komodo j.d.o.o. više nije dužan Naručitelju i njenim zaposlenicima držati besplatnu edukaciju o ažuriranju i administraciji web stranice. Ukoliko Naručitelj nema potrebno znanje ili web administratora unutar tvrtke možemo ponuditi ugovor o održavanju web stranice.

KOMUNIKACIJA

Poslovna komunikacija za izradu naručenih Usluga ili održavanje web stranice mora biti isključivo putem e-mail korespondencije ili telefonskog poziva. Također, Komodo j.d.o.o. može odgovarati i zaprimati materijale putem sms-a, whatsapp, viber ili skype aplikacije.

PRIHVAĆANJE UVJETA

Opći uvjeti su obvezujući za ugovorne strane i opunomoćenike. Ovi Uvjeti mogu biti dopunjeni, izmijenjen ili opozvani u bilo koje vrijeme, u cijelosti ili djelomično, isključivo potpisanim sporazumom ugovornih strana.

Naslovi stavaka su uključeni isključivo radi lakšeg snalaženja. Ako postoji konflikt između naslova i teksta ovih Općih uvjeta, naslov će se izuzeti iz tumačenja. Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta, iz bilo kojeg razloga, bude proglašena nevažećom od strane nadležnog suda, to neće utjecati na ostale odredbe ovih Općih uvjeta. Naprotiv, preostale odredbe u potpunosti su odvojene i biti će tumačene na način kao da nevažeće odredbe nisu sastavni dio ovih Općih uvjeta. Svaka obavijest za koju se po odredbama ovih Općih uvjeta zahtijeva da bude dostavljena u pisanom obliku mora biti poslana preporučenom poštanskom pošiljkom ili e-mailom od strane odgovorne osobe tvrtke Naručitelja na službenu e-mail adresu tvrtke Komodo j.d.o.o..